ALGEMENE VOORWAARDEN “Samenwerking Boek.menu BV”

 

Op alle leveranties en werkzaamheden van Boek.menu BV zijn de algemene voorwaarden “Samenwerking Boek.menu BV” van

toepassing,die gedeponeerd zijn bij de Kamers van Koophandel Noord Nederland. De bepalingen kunt u lezen op onze websites.

 

Artikel 1: Definities

1.1.

De volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) worden oa. in deze algemene voorwaarden gebruikt:

ñ ‘Algemene Voorwaarden’, de algemene voorwaarden samenwerking van Boek.menu BV;

ñ ‘Klant’, de partij welke met Boek.menu BV een overeenkomst aangaat;

ñ‘Feitelijk vervoerder c.q. bestuurder’, de partij die door Boek.menu BV wordt ingeschakeld om het vervoer,bijvoorbeeld doch niet uitsluitend naar een event of plaats, uit te voeren;

ñ‘Vervoer’, het vervoer naar een bestemming zoals dat door Boek.menu BV middels de websites van Boek.menu BV wordt aangeboden,

ñ ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Boek.menu BV en de klant;

ñ‘Boek.menu BV’, de partij met welke de klant de overeenkomst aangaat;

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van

Boek.menu BV, alle aanvaardingen door Boek.menu BV en alle overeenkomsten – zoals van koop en verkoop, het

verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten – met Boek.menu BV

1.3.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de klant en Boek.menu BV die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

1.4.

Boek.menu BV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant van de hand.

 

Artikel 2: Informatie en kosten

2.1.

Alle informatie over een bestemming, een accommodatie, de beschikbaarheid van tickets daarvoor en/of overige informatie

welke door Boek.menu BV aan de klant wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

2.2

Alle offertes, prijzen,aanbiedingen en beschikbaarheid materiaal van Boek.menu BV zijn vrijblijvend tenzij hier in

schriftelijk uitdrukkelijk ander is aangegeven.

2.3.

Indien de klant met betrekking tot de reservering speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten

aanzien van vervoer geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan de reservering alleen

telefonisch (en dus niet alleen via de website van Boek.menu BV) plaatsvinden en dient de klant bij de telefonische reservering specifiek de speciale wensen kenbaar te maken. Boek.menu BV zal zich naar eigen inzicht er voor inspannen

dat in samenwerking met Boek.menu BV en/of de eigenaar van de accommodatie gekeken wordt naar een aangepast aanbod. De afrekening geschiedt in dat geval volgens een nader te maken afspraak met de klant.

2.4.

Bij het maken van een reservering brengt Boek.menu BV aan de klant geen servicekosten (waaronder verzend- en administratiekosten) in rekening voor de verleende diensten, deze kosten worden middels een provisieregeling verhaald op de vervoerder.

2.5.

Boek.menu BV heeft het recht om een reservering c.q. een boeking af te wijzen indien door deze boeking c.q. reservering het materiaal (bussen, busjes,touringcars) voor het vervoer ( touringcars,bussen,busje e.d.) waar Boek.menu BV beschikking over heeft niet beschikbaar of voorradig is.

 

Artikel 3: Verplichtingen klant tijdens vervoer

3.1.

De klant is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen

zijdens Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder. De klant dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder te tonen. De klant is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en

bestemming. Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de klant aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per

Het is de klant verboden:

a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;

b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de klant;

c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt toegestaan.

De klant is verplicht zich in het vervoersmiddel te onthouden van:

a. beschadiging en/of verontreiniging van de het vervoermiddel;

b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder, alsmede het gebruik van verdovende middelen;

c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;

d. het roken;

e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;

f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medeklanten of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

3.2.

Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder is bevoegd verder vervoer aan de klant te (doen) ontzeggen en

hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de klant in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde

3.3.

De klant is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van

kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover

aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te

dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops.

Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige

terugkeer van de klant tot vertraging van betekenis kan leiden is de Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q.

bestuurder bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze klant niet verder uit te voeren, zonder dat de

opdrachtgever of de klant ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

3.4.

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 5.1 tot en met 5.3 is de opdrachtgever respectievelijk de klant gehouden

aan de Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder de schade te vergoeden die deze eventueel heeft

geleden en nog zal lijden doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 4: Betaalwijzen

4.1.

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

a) Boeking c.q. reservering via de website van Boek.menu BV: MasterCard Creditcard, VISA Creditcard, iDEAL en in uitzonderlijke gevallen op rekening;

b) Boeking c.q. reservering via de website of anderszins op basis van een factuur die achteraf wordt verstuurd, uitsluitend na schriftelijk besluit van Boek.menu BV om deze betaalwijze te authoriseren aan de klant.Waarbij de klant accoord gaat met

de betaling van de factuur binnen 14 dagen. Na deze periode bestaat de mogelijkheid om het bedrag met de wettelijke rente te verhogen en het factuur bedrag verder te verhogen met een minimaal te vergoeden invorderingsbedrag van 150 euro excl. BTW.

4.2

Indien de termijn tussen het moment van offreren en de datum van ingebruikname van de betreffende aanvraag,reservering

of ticket naar beoordeling van Boek.menu BV geen voorafgaande betaling meer toelaat, kan het zijn dat de kosten

verbonden aan de reservering c.q. de boeking rechtstreeks aan de Boek.menu BV en/of en/of de feitelijke vervoerder c.q.

bestuurder moet worden voldaan. Dit kan uitsluitend met Nederlandse wettige contante betaalmiddelen, dan wel op een

door de Boek.menu BV en/of de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder toegelaten wijze van betalen.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.

Een overeenkomst komst slechts tot stand indien en voor zover Boek.menu BV een overeenkomst schriftelijk of per email bevestigt dan wel indien door Boek.menu BV uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.Waarbij iedere reservering

onder voorbehoud van het beschikbare materiaal (touring- cars, bussen en busjes) gemaakt wordt door Boek.menu BV.

5.2.

De administratie van Boek.menu BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Boek.menu BV enerzijds en

de klant anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

5.3.

Boek.menu BV behoudt zich het recht voor om gedurende de periode waarin er door de klant geen volledige betaling van

hetgeen aan Boek.menu BV verschuldigd is, heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de reservering naar eigen inzicht te laten plaatsvinden met uitzondering van klanten die geauthoriseerd zijn door Boek.menu BV om op rekening te reserveren.

5.4.

Boek.menu BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken. Boek.menu BV zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van

de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Boek.menu BV besluit om een geplaatste boeking c.q. reservering te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Boek.menu BV op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de

klant te voldoen.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boek.menu BV zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan

komen deze voor rekening en risico van de klant. Boek.menu BV zal in dat geval de klant hierover zo spoedig mogelijk

6.4.

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Boek.menu BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Boek.menu BV kunnen worden toegerekend.

6.5.

Boek.menu BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van klanten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1.

Boek.menu BV is niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd,

die de klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit met Boek.menu BV gevoerde onderhandelingen, met Boek.menu BV aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Boek.menu BV, een door Boek.menu BV gedaan beroep op overmacht of een door Boek.menu BV verleende dienst of door welke (andere) oorzaak

dan ook, tenzij:

a.Boek.menu BV ter zake de schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de

aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uit

betaald;

b.De klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Boek.menu BV

7.2.

In alle gevallen waarin Boek.menu BV een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken

werknemer(s) en/of door Boek.menu BV ingeschakelde derde(n) waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder

c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de accommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in het

artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) en/of door Boek.menu BV ingeschakelde derde(n) bedongen.

7.3.

Boek.menu BV is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het vervoer

van en de gang van zaken in en rondom accommodaties en/of het vervoer en aanvaardt terzake geen enkele

7.4.

Boek.menu BV is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door het missen van een aansluiting op eigen of andere

vervoermiddelen, waaronder maar niet uitsluitend vluchten vanaf oa. Schiphol Airport.

7.5.

Boek.menu BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Klant tijdens het gebruik van een accommodatie en/of het vervoer, en/of het vervoer van en naar een eventuele eindbestemming (bijvoorbeeld Schiphol Airport).

7.6.

Indien en voor zover Boek.menu BV tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding

kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand,

stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van vervoer,files, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in

buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Boek.menu BV verlangd kan worden. Boek.menu BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhinderd, intreedt nadat Boek.menu BV haar verplichtingen had moeten nakomen.

7.7.

Boek.menu BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van goederen,tickets e.d. door de klant door welke oorzaak dan ook.

7.8.

Boek.menu BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets,plaatsbewijzen e.d. die niet plaatsvinden bij Boek.menu BV noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden

afgewikkeld door Boek.menu BV en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

7.9.

Boek.menu BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Boek.menu BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boek.menu BV kenbaar

behoorde te zijn

7.10.

Boek.menu BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de website van Boek.menu BV of andere aan Boek.menu BV gelieerde websites.

7.11.

Gedurende de gehele reserveringsperiode van aanvraag tot en met definitieve reservering, kan Boek.menu BV niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade

en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op Boek.menu BV internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

7.12.

De klant vrijwaart Boek.menu BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de klant toerekenbaar is.

7.13

Boek.menu BV is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of bij verhindering van en/of vertraging bij het bezoeken van een event of andere eindbestemming met als reden bijvoorbeeld doch niet uitsluitend:

file, weersomstandigheden en/of alle gevallen van overmacht.

7.14.

Ingeval Boek.menu BV rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant tengevolge van

een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de klant is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of

gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, en de exoneratie zoals opgenomen

in artikel 10.1 geen stand houdt, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet

of bewuste roekeloosheid van Boek.menu BV zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. Boek.menu BV is niet

aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen,

sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Boek.menu BV alsmede met betrekking tot de door Boek.menu BV gehanteerde bedrijfsformule in

het algemeen berusten bij Boek.menu BV Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van Boek.menu BV.nl.

8.2.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het event, de locatie, de vervoerder, beeldmerken en dergelijke berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Het is de klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar

te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1.

Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn,

dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand.

Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

9.2.

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.3.

Eventuele klachten van klanten naar aanleiding van de door Boek.menu BV geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van Boek.menu BV, welke zorgdraagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice is te bereiken via: Boek.menu BV, Markt 29, 8754 CM, MAKKUM

9.4.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Boek.menu BV en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomst betreffende Roerende Zaken van 1980 (Weens

Koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten.

9.5.

Alle geschillen welke naar aanleiding van de reservering, de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen mochten ontstaan, zullen voor zover zij de bevoegdheid van de Rechtbank Sector Kanton te boven gaan,

worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

9.6.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

9.7.

In alle gevallen waarin Boek.menu BV een beroep op hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden is bepaald c.q. opgenomen, toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en/of door Boek.menu BV ingeschakelde derde(n)

waaronder doch niet uitsluitend: de feitelijke vervoerder c.q. bestuurder en/of de eigenaar c.q. beheerder van de accommodatie eveneens een beroep daarop doen, al was het in de deze algemene voorwaarden bepaalde door de betrokken

werknemer(s) en/of door Boek.menu BV ingeschakelde derde(n) bedongen.